Vạn Kiếm Trũng

22-11-2022
Nội dung Chi tiết
Hình thức
vượt ải

Có 2 hình thức vượt ải mà nhân sĩ có thể chọn:

 • Vượt ải thường: Tiêu hao 15 điểm Tinh lực/nhân vật.
 • Vượt ải Thiên Kiêu: Đội trưởng tiêu hao 3 Thiên Kiêu Lệnh.
Rương
 • Rương Đồng và Rương Bạc xuất hiện ở ải 1, 2, 3.
 • Rương Vàng xuất hiện ở ải 4.
Hồi Sinh Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh/lần
Phần thưởng Thay đổi toàn bộ phần thưởng

Hướng dẫn tham gia

Bước 1
  • Khi đã đủ điều kiện tham gia, đội trưởng đến gặp NPC Thần Giáo Hắc Tổng Quản để tiến hành báo danh.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Báo danh thành công tại NPC Thần Giáo Hắc Tổng Quản.
Bước 2
  • Đội trưởng đến gặp Giang Biệt Hạc để kích hoạt mở ải thứ nhất: Sát thủ Đinh Mã Dũng.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Khi mở ải sẽ xuất hiện Thương Ưng Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 3

Phong ấn được mở sẽ xuất hiện 03 đợt thủ vệ, đồng đạo phải hạ gục các quái này.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 4

Sau khi hạ gục 3 đợt thủ vệ, sẽ xuất hiện Đinh Mã Dũng Thống, đồng đạo cần phải hạ gục Đinh Mã Dũng Thống.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 5
  • Hạ gục Đinh Mã Dũng Thống sẽ vượt qua thành công ải thứ nhất.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Qua ải thành công sẽ xuất hiện bảo rương, đồng đạo nhấp vào bảo rương để nhận thưởng.
Bước 6
  • Đội trưởng tiếp tục đối thoại với Giang Biệt Hạc để mở ải thứ hai: Kiếm Trũng Cơ Quan.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Sau khi mở ải sẽ xuất hiện Thanh Long Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 7

Tiếp tục hạ gục 03 đợt xuất hiện thủ vệ.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 8

Sau khi hạ gục 3 đợt thủ vệ, đồng đạo cần tiếp tục phá hủy Bàn Long Cơ Quan.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 9
  • Hạ gục Bàn Long Cơ Quan sẽ vượt ải thành công.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Xuất hiện bảo rương, đồng đạo mở bảo rương nhận phần thưởng.
Bước 10
  • Đội trưởng tiếp tục đối thoại với Giang Biệt Hắc để mở ải tiếp theo – Hộ Kiếm Kiếm Linh.

Võ lâm Truyền Kỳ II

  • Sau khi ải thứ 3 được mở sẽ xuất hiện Hỏa Phụng Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Phong ấn được mở sẽ xuất hiện Thiên Địa Nhân Tam.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 11
  • Hạ gục Thiên Địa Nhân Tam sẽ vượt ải thành công.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Mở bảo rương nhận phần thưởng.
Bước 12
  • Đội trưởng đối thoại với Giang Biệt Hạc để mở ải cuối cùng – Ma Kiếm.

Võ lâm Truyền Kỳ II

  • Sau khi mở ải sẽ xuất hiện Bạch Hổ Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Bạch Hổ Phong Ấn được mở sẽ xuất hiện Ma Kiếm Nô.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 13
  • Hạ gục Ma Kiếm Nô sẽ vượt ải thành công.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Mở bảo rương nhận phần thưởng.
 • Khi vượt thành công bốn ải, đội trưởng đến gặp NPC Nhậm Doanh Doanh đối thoại để rời khỏi ải.