Tài Nguyên Chiến

22-11-2022

Chiến trường Tống - Liêu tài nguyên Chiến là một trong những tính năng nổi bật và nhiều thú vị của thế giới võ lâm. Tham gia vào chiến trường đồng đạo sẽ nhận được điểm kinh nghiệmđiểm quân công. Ngoài ra có thể sử dụng Quân Công Chương, Quân Công Đại và Quân Công Huy Hoàng.

Thời gian

 • Có thể tham gia bất cứ lúc nào trong ngày.

Điều kiện

Nhân vật có đẳng cấp 77 trở lên, đã gia nhập môn phái, điểm công trạng phe Tống/Liêu từ 15.000 trở lên.

NPC vào chiến trường

NPC liên quan Ghi chú
Tư Mã Tấn Nguyên

Tư Mã Tấn Nguyên

Tương Dương (180/174)

 • Gặp NPC Tư Mã Tấn Nguyên tại Tương Dương (180/174) để tham gia.
 • Tham gia Tài Nguyên Chiến phe đối địch.

Bản đồ Thiên Môn Trận, Tài Nguyên Chiến

Bản đồ Thiên Môn Trận - tính năng Tống Liêu Tài Nguyên Chiến

NPC nhận/trả nhiệm vụ

Tại bản đồ thu thập, nhân vật phe Tống/Liêu đối thoại với NPC Triệu Tố Quyên/Tiêu Viễn Tuấn để nhận nhiệm vụ:

NPC Đối tượng tham gia
Triệu Tố Quyên

Triệu Tố Quyên

Nhận và trả nhiệm vụ phe Tống
Tiêu Viễn Tuấn

Tiêu Viễn Tuấn

Nhận và trả nhiệm vụ phe Liêu

Công cụ thu thập tài nguyên

Các loại tài nguyên Công cụ cần thiết Ghi chú
Tống Liêu, Tài Nguyên Chiến

Thảo Dược Tài Nguyên

Tống Liêu, Tài Nguyên Chiến

Cuốc Thuốc

 • Để thu thập tài nguyên, đồng đạo phải có các công cụ tương ứng như hình kế bên.
 • Công cụ thu thập có thể mua tại các NPC Chủ Tạp hóa (đứng tại các thành thị)
 • Có thể mua công cụ tại NPC Hoàng Trí Thương Nhân (168/186 tại bản đồ Thiên Môn Trận), giá 20 Bạc/01 dụng cụ
Tống Liêu, Tài Nguyên Chiến
Gỗ Tài Nguyên
Tống Liêu, Tài Nguyên Chiến

Thiết Phủ

Tống Liêu, Tài Nguyên Chiến

Thuộc Da Tài Nguyên

Tống Liêu, Tài Nguyên Chiến

Chế Bì Đao

Rương Châu Báu

Tống Liêu, Tài Nguyên Chiến

Cuốc Chim

Các bước tham gia

Bước 1: Mua công cụ thu thập.

Bước 2: Nhận nhiệm vụ tại NPC Triệu Tố Quyên (bên Tống) hoặc Tiêu Viễn Tuấn (bên Liêu)

Bước 3: Tìm tài nguyên tương ứng với công cụ đã mua.

Bước 4: Nhấn vào tài nguyên để thu thập, thu thập đủ 2.500 tài nguyên có thể trả nhiệm vụ.

Tống Liêu, Tài Nguyên Chiến

Ghi chú

 • Mỗi nhiệm vụ nhân vật phải thu thập 2.500 tài nguyên thì mới hoàn thành nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ thu thập tiếp theo.
 • Sau 24h00 mỗi ngày sẽ reset số lần hoàn thành nhiệm vụ.
 • Khi bắt đầu thu thập tài nguyên thì độ bền của công cụ tương ứng sẽ bị giảm 10/1 lần thu thập.
 • Trong tổ đội chỉ cần 1 người thu thập thành công 1 tài nguyên thì các thành viên trong tổ đội đều nhận được. Các thành viên trong tổ đội phải đứng gần nhau.
 • Đối với các vật phẩm: Ngọc Cao Tán, Vạn Vật Quy Nguyên Đan, Sinh Sinh Hóa Tán, nhân vật có thể nhận tối đa 06 vật phẩm/ loại (chỉ được nhận 01 lần duy nhất cho mỗi lần tham gia Tài Nguyên Chiến.).